Menta Sigorta

+90 (212 )351 33 00

MENTA GLOBAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A. Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI*

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Menta Global Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Menta Global” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bu politika kapsamında “Menta Global” ifadesi (ayrıca “biz”, “bize” ya da “bizim” olarak da anılacaktır), Menta Global Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak anlaşılmalıdır.

Menta Global bu politikada belirtildiği üzere Veri İşleyen olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda kişisel bilgileriniz yasal yükümlülüklerimize ve müşterilerimizle olan sözleşmelerden doğan taahhütlerimize uygun olarak işlenecektir.

Tarafınıza ait kişisel veriler, Menta Global tarafından veri işleyen sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 • Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun
  olarak;
 • Kişisel veri sahibinin kendisi veya bağımlısı namına verdiği yetkiyle veri sahibi namına sigorta ve reasürans veya bireysel emeklilik sözleşmelerinin kurulması, hasar tazminatının ödenmesine yardımcı olunması ve brokerler yönetmeliğinde sigortacılık ve bireysel emeklilik
  ile ilgili mevzuatta tanımlanan sigorta ve reasürans brokerliği, danışmanlık, risk yönetim ve bireysel emeklilik aracılığı hizmetlerinin verilmesi,
 • Elementer/Sağlık ve/veya hayat sigortası mevcut hak geçiş süreçlerinin yürütülmesi, yeni teklif, yenileme, poliçeleştirme ve poliçe prim süreçlerinin yürütülmesi (Sağlık sigortası kapsamında yer alan kişisel sigortalılık şartlarının özel nitelikteki kişisel veriler kapsamında
  değerlendirilebilmesi hastalık muafiyeti, hastalık limiti vb)
 • İlgili sigorta branşlarında yeni teklif ve yenileme teklif çalışması yapılması,
 • Poliçe ve teklif oluşturulması,
 • Tahsilat girişlerinin tamamlanması,
 • Poliçe kapama işlemlerinin yapılması
 • Prim iadelerinin ve kredi kartı ile prim tahsilatının yapılması,
 • IBAN no tanımlaması ve değişikliği yapılması,
 • Ödeme banka talimatlarının hazırlanması, 
 • Sigorta şirketleri ile açık poliçe mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Poliçe son durum bilgisinin sigorta şirketleri ile paylaşılması,
 • Sigorta şirketleri ile mutabakat ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi,
 • İç raporlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Gerekli bulunması durumda denetim firmaları ile veri paylaşımı yapılması,
 • Sigortalara ve reasüransa ilişkin hasar danışmanlığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket güvenliğinin temini amacıyla güvenlik kamerası ile görüntüleme yapılması,
 • Kargo takiplerinin yapılması,
 • Müşteri iletişim listesinin güncel tutulması,

amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri saklama ve imha politikası hakkında detaylı bilgi için, https://tr.mentasigorta.com/ adresinde yer alan Menta Global Veri Saklama ve İmhası Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Menta Global tarafından poliçenizin ifası kapsamında hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, bağlı bulunduğumuz ana şirketimize, yurtdışı ofislerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, sigorta şirketlerine, reasürörlere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan kişi ya da kurumlara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Menta Global tarafından poliçenizin ifası kapsamında hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz gerekli olması durumunda, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya Kurul’ca tespit ve ilan edilmemekle beraber, Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Veri Sahibi tarafından Menta Global’a iletilmekte, Menta Global tarafından entegrasyon, e-posta, posta, telefon, faks, elden, banka ekranları, sigorta şirketi ekranları, güvenlik kameraları, sms, whatsapp, başvuru formu, kargo, kartvizit, web siteleri ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde ise, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte veyahut aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm taleplerinizi [email protected] e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Menta Global tarafından KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin Menta Global tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
  isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
  kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
  uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Menta Global nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu müşteri temsilciniz aracılığı ile Şirketimize bildirebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 30.06.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi
bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

top

Size özel yenilikçi risk
çözümleri sunuyoruz